No_Logo_Available_305x305.png

MILVUS consulting NV

Website:

Interest in specific master(s):

Agriculture and horticulture, Environmental sciences, Forestry and natural resources, Land, water and climate management

About the company

MILVUS consulting NV is de naam van de fusievennootschap van OLFASCAN en eco-scan. Sedert april 2020 zijn OLFASCAN en eco-scan samen actief als handelsmerken van MILVUS consulting NV. De eenmaking van beide complementaire teams zorgt ervoor dat we de klant nog beter en flexibeler kunnen bedienen.


eco-scan is gespecialiseerd in het opstellen en opvolgen van diverse milieu- en natuurrapporten voor projecten, die mogelijk invloed uitoefenen op het leefmilieu. eco-scan heeft als doelstelling om op een kwalitatieve manier advies te verlenen bij het opstellen van milieueffectrapporten (MER), ontheffingen en m.e.r.-screenings, dit zowel voor plannen als projecten, en neemt de coördinatie op zich. Ook inzake BREEAM kan beroep gedaan worden op eco-scan. Hiervoor staan wij voortdurend in contact met zowel de klant als de overheid. Specialisaties inzake biodiversiteit, mobiliteit, grondwater en lucht zorgen ervoor dat ieder project grondig en onderbouwd uitgewerkt wordt.
Gedurende de laatste jaren werden verschillende passende beoordelingen, ecologiestudies, natuurtoetsen en BREEAM-studies opgesteld binnen eco-scan. Daarnaast werd er gewerkt aan of medewerking verleend aan de opmaak van diverse natuurbeheerplannen.


OLFASCAN is een ondernemend team van adviseurs en medewerkers, dat bedrijven ondersteunt in hun ambitie om geen geuroverlast te veroorzaken voor hun omgeving. Deze ondersteuning strekt zich uit over metingen, analyses, modelleringen, advies, communicatie, …
Met een eigen analytisch labo, gespecialiseerd in het meten en opsporen van geurcomponenten in extreem lage concentraties, ondersteunen we niet enkel onze klanten in het oplossen van hun problemen, maar voeren we ook analyses uit voor allerlei labo's en adviesbureaus op internationaal vlak.
Met de vereiste expertise en de gedrevenheid van ons team, zorgen we voor kwaliteit met aandacht voor objectiviteit.

Job opportunities

Binnen het MILVUS consulting team zijn er verschillende erkende VLAREL deskundigen aanwezig (lucht en geurhinder, mens-gezondheid, landschap, biodiversiteit en MER-coördinatoren). Tevens bezitten we over de erkenning als labo om snuffelploegmetingen uit te voeren. MILVUS consulting heeft een sterk klantgerichte benadering, en de tevredenheid van de klant is haar voornaamste doelstelling. Het impliciete doel is om bij iedere klant de rol van ‘huisadviseur’ te verdienen en te behouden.

Door de relatief beperkte omvang van het personeelsbestand en door het houden van overlegvergaderingen op regelmatige basis is iedereen op de hoogte van de stand van zaken van de overige teamleden, en kan, in geval van ziekte of overmacht, een lopend project eenvoudig overgenomen worden door een ander teamlid.


Bekijk zeker ons vacaturepagina